Commit Graph

20 Commits

Author SHA1 Message Date
mrbesen d8ac03b038 imprved ram usage 2018-04-27 10:29:39 +02:00
mrbesen 3aeba6c8f2 Better Server Memory Management & Programs can enque precompiled code 2018-04-25 18:23:03 +02:00
mrbesen b8e779927c should fix #2 2017-07-31 14:00:08 +02:00
mrbesen 102f5c63a8 easier export 2017-07-31 13:07:51 +02:00
mrbesen 79b608d156 stuff 2017-05-21 16:24:46 +02:00
mrbesen a65f6ea713 Fixed Job Generation 2017-05-21 16:24:38 +02:00
mrbesen 5c6600e9f6 Generate Test Keys 2017-05-21 16:24:03 +02:00
mrbesen d95f4dd71a Added shell, python test programs for comparision (Ca) 2017-05-20 21:22:08 +02:00
mrbesen 37992dd2d4 send-list, with percentage, extra stats infos,... 2017-05-20 21:17:08 +02:00
mrbesen 37aa021674 Added stats 2017-05-20 15:27:54 +02:00
mrbesen 9a19bb7152 a 2017-05-20 15:27:46 +02:00
mrbesen 62c7bfe72c new Arguments 2017-05-20 15:27:35 +02:00
mrbesen 70421099f0 variable port 2017-05-20 15:25:53 +02:00
mrbesen 6c4e7f58a0 Added Information 2017-05-20 14:01:34 +02:00
mrbesen 1f70d53c60 little enhancements 2017-05-20 13:42:44 +02:00
mrbesen 798b06ca91 its Working! 2017-05-20 11:38:10 +02:00
mrbesen cf9c0d0c54 Removed Useless Thread 2017-05-20 11:17:30 +02:00
mrbesen 00b494a3d8 Merge branch 'master' of https://github.com/mrbesen/BB.git 2017-05-20 11:10:00 +02:00
mrbesen c8e8daabd2 Initial 2017-05-20 11:03:05 +02:00
MrBesen 7722682b5d Initial commit 2017-05-19 18:27:55 +02:00